People

Principle Investigator

Dr. Mingxia Liu (more…)

Postdoc Fellow      

 

Dr. Hao Guan                   Dr. Yuqi Fang

Ph.D. Student

Ms. Minhui Yu

Alumni

      

Mr. Zhenghan Fang     Dr. Aimei Dong             Dr. Jing Zhang 

     

Dr. Bo Wang                   Dr. Tao Zhou                  Mr. Mingliang Wang

    .

Mr. Yongsheng Pan    Mr. Zhenyuan Ning     Mr. Qiuyang Zhang

      

Dr. Chunfeng Lian       Ms. Yunbi Liu                  Mr. Dongren Yao

Dr. Erkun Yang

Group Picture

What does not kill us makes us stronger.